Informacja dla uczestników zdarzeń drogowych

Informacja dla uczestników zdarzeń drogowych

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju

ulica Polna 1

23-400 Biłgoraj

telefon: 47 815 22 60

e-mail: komendant.kppbilgoraj@lu.policja.gov.pl

 

Zgodnie z artykułem 42 ustęp 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dziennik Ustaw z 2015 roku, pozycja 1844 z późniejszymi zmianami) Policja na wniosek zakładu ubezpieczeń, w zakresie zadań przez ten zakład ubezpieczeń wykonywanych i w celu ich wykonania, w związku z wypadkiem lub zdarzeniem losowym będącym podstawą ustalania odpowiedzialności, udziela informacji o stanie sprawy oraz udostępnia zebrane materiały, jeżeli są one niezbędne do ustalenia okoliczności tych wypadków i zdarzeń losowych oraz wysokości odszkodowania lub świadczenia.

Należy nadmienić, że adekwatne uprawnienia do uzyskiwania informacji o stanie sprawy oraz dostępu do zebranych materiałów, posiadają Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz Rzecznik Finansowy, w zakresie zadań przez nie wykonywanych i w celu ich wykonania.

Forma w jakiej powyższa informacja może być przekazywana, została wskazana w § 6 zarządzenia numer 31 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 października 2015 roku w sprawie metod i form prowadzenia przez policję statystyki zdarzeń drogowych (Dziennik Ustaw KGP z dnia 26 października 2015 roku) tj.: „informacje o zdarzeniach drogowych przetwarzane w SEWIK, zawierające niezbędne dane do ustalenia okoliczności tych zdarzeń oraz wysokości odszkodowania lub świadczenia, mogą być udostępniane zakładom ubezpieczeń, innym uprawnionym ustawowo w tym zakresie instytucjom ubezpieczeniowym oraz osobom uczestniczącym w zdarzeniu, w formie wydruku z Krajowego Systemu Informacyjnego Policji w postaci „notatki informacyjnej o zdarzeniu drogowym”.

 

Wzór notatki do podglądu – wg załącznika 2a (plik do pobrania DOC, plik do pobrania PDF)

 

Informacja w powyższym zakresie udzielana jest na wniosek, przez komórkę organizacyjną Policji, w której wykonywane są czynności w sprawie.

 

ZASADY UDZIELANIA INFORMACJI I WYDAWANIA ZAŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH UDZIAŁU W ZDARZENIU DROGOWYM

 

Zgodnie z artykułem 44 ustęp 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja 128 z późniejszymi zmianami) uczestnik zdarzenia drogowego jest zobowiązany do przekazania innemu uczestnikowi zdarzenia drogowego / jest uprawniony do uzyskania od innego uczestnika zdarzenia drogowego: danych personalnych, danych personalnych właściciela lub posiadacza pojazdu oraz danych dotyczących zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

 

Również artykuł 16 ustęp 2 punkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst jednolity z dnia 21 listopada 2016 r. Dziennik Ustaw z 2016 roku pozycja 2060 z późniejszymi zmianami) w przypadku zaistnienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem obowiązkowym, nakłada na osobę objętą tym ubezpieczeniem obowiązek udzielenia pozostałym uczestnikom zdarzenia niezbędnych informacji koniecznych do identyfikacji zakładu ubezpieczeń, łącznie z podaniem danych dotyczących zawartej umowy ubezpieczenia.

 

W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających uzyskanie przez osobę uczestniczącą w zdarzeniu drogowym informacji, o których mowa powyżej, na jej prośbę mogą one zostać przekazane ustnie przez policjanta obsługującego zdarzenie drogowe lub policjanta prowadzącego postępowanie w sprawie.

 

Możliwe jest również otrzymanie przedmiotowych informacji w formie pisemnej. Na podstawie artykuł 217 § 2 punkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2015 roku pozycja 23 z późniejszymi zmianami), organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie, jeżeli ze względu na swój interes prawny, w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów, żąda tego osoba ubiegająca się o zaświadczenie.

 

Powyższe jest zgodne z artykuł 23 ustęp 1 punky 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2016 roku, pozycja 922 z późniejszymi zmianami), gdyż przetwarzanie danych jest dopuszczalne, jeżeli jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

 

W celu uzyskania zaświadczenia o udziale w zdarzeniu drogowym, wypełniony wniosek (plik do pobrania DOC, plik do pobrania PDF) należy przesłać/złożyć w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju, ulica Polna 1, 23-400 Biłgoraj (dane jednostki i komórki organizacyjnej Policji), telefon: 47 815 22 60, e-mail: komendant.kppbilgoraj@lu.policja.gov.pl

 

Wnioski można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

 

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej w kwocie 17 zł tytułem „opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o zdarzeniu drogowym w dniu ……” na konto:

Urząd Miasta Biłgoraj

PKO BP O/Biłgoraj

09 1020 5385 0000 9502 0004 2275

(dane organu podatkowego, numer konta.)

 

Wydawanie zaświadczeń odbywa się w terminie do 7 dni od daty złożenia wniosku.

 

Wzór zaświadczenia – wg załącznika 2b (plik do pobrania DOC, plik do pobrania PDF)

 

Należy nadmienić, że jeżeli zakład ubezpieczeń zwróci się do Policji o udzielenie powyższej informacji, otrzymuje ją bezpłatnie.

Powrót na górę strony