Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju

Komenda Powiatowa Policji w Biłgoraju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju.

Data publikacji strony internetowej: 2008-09-11

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23

Strona internetowa biłgorajskiej policji jest jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

1. nie wszystkie linki posiadają atrybut tytuł;
2. nie wszystkie pliki są dostępne cyfrowo;
3. większość filmów nie posiada napisów dla osób niesłyszących i słabosłyszących;
4. część plików (format PDF) nie jest dostępnych cyfrowo;
5. dokumenty mogą nie mieć dowiązanych etykiet tekstowych; 
6. nie wszystkie obrazy graficzne posiadają tekst alternatywny;
7. dokumenty tekstowe i graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 roku nie spełniają wymogów dostępności (ich zawartość nie jest niezbędna do realizacji bieżących zadań);
8. w wielu przypadkach teksty są wyjustowane.

Powody niezgodności lub wyłączenia:

1. treści pochodzą od innych podmiotów;
2. treści opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej; 
3. multimedia opublikowane przed 23 września 2020 roku nie wymagają zapewniania dostępności; 
4. niedostępne treści nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego; 
5. mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
6. poprawienie dostępności strony niosłoby nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. Poprawienie dostępności strony wiąże się z nadmiernrym obciążeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt aspirant Joanną Klimek, joanna.klimek@lu.policja.gov.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu  47 815 23 23. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji i tym podobnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Komenda Powiatowa Policji w Biłgoraju, ulica Polna 1, 23 – 400 Biłgoraj

Wejście do budynku komendy znajduje się od strony ulicy Polnej. Na parkingu przed budynkiem znajdują się dwa miejsca parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami.

Do ogólnodostępnej części budynku Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju (wejście główne) można dostać się po ośmiu stopniach lub za pomocą podjazdu dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Budynek nie posiada windy.

W ogólnodostępnym holu znajdują się oznaczenia poziome dla osób niewidomych i słabowidzących (pola i ścieżki naprowadzające w kolorze żłótym).Po lewej stronie od wejścia znajduje się punkt podawczy i informacyjny. Punkt ten jest dostosowany do obsługi osób z niepełnosprawnością, poruszających się na wózku inwalidzkim. Po lewej stronie punktu podawczego znajduje się toaleta dla interesantów, dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim. Po prawej stronie od wejścia do budynku znajduje się stanowisko kierowania Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju.

Ze względów prawnych dalsze przejście na teren Komendy jest możliwe jedynie w towarzystwie funkcjonariusza/pracownika jednostki.

Pomieszczenie do obsługi osób poruszających się na wózku inwalidzkim znajduje się na parterze budynku.

Na terenie Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju nie ma tłumacza języka migowego. Istnieje możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Informujemy, że na teren Komendy można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Na parterze budynku znajduje się pętla indukcyjna.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

 

Komisariat Policji w Józefowie, ulica Kościuszki 21, 23-460 Józefów

Wejście do budynku komisariatu znajduje się od strony ulicy Kościuszki i nie jest ogrodzone. Do budynku (wejście główne) można dostać się po jednym stopniu lub za pomocą podjazdu dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Na parterze budynku znajduje się toaleta dla interesantów przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim.

Informujemy, że na teren Komisariatu można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Przy głównych drzwiach wejściowych znajduje się domofon umożliwiający bezpośrednie i całodobowe połączenie z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju.

 

Posterunek Policji we Frampolu, ulica Janowska 5, 23 - 440 Frampol

Wejście do budynku posterunku znajduje się od strony ulicy Janowskiej i nie jest ogrodzone. Do budynku (wejście główne) można dostać się po trzech stopniach lub za pomocą podjazdu dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Na parterze budynku znajduje się toaleta dla interesantów przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim.

Informujemy, że na teren Posterunku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Przy głównych drzwiach wejściowych znajduje się domofon umożliwiający bezpośrednie i całodobowe połączenie z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju.

Posterunek Policji w Turobinie, ulica Piłsudskiego 29 A, 23 – 465 Turobin

Wejście do budynku posterunku znajduje się od strony ulicy Piłsudskiego i nie jest ogrodzone. Budynek jest parterowy, przed budynkiem nie ma schodów. W budynku znajduje się toaleta dla interesantów przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim. Po prawej stronie budynku znajduje się parking dla interesantów, w tym jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami z dzwonkiem przywołującym.

Informujemy, że na teren Posterunku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Przy głównych drzwiach wejściowych znajduje się domofon umożliwiający bezpośrednie i całodobowe połączenie z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju.

Posterunek Policji w Potoku Górnym, Potok Górny 117, 23 – 423 Potok Górny

Wejście do budynku posterunku znajduje się od strony drogi powiatowej numer 2961 L i nie jest ogrodzone. Do budynku (wejście główne) można dostać się po dwóch stopniach lub za pomocą podjazdu dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. W budynku nie ma toalety przystosowanej do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Informujemy, że na teren Posterunku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Przy głównych drzwiach wejściowych znajduje się domofon umożliwiający bezpośrednie i całodobowe połączenie z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju.

Posterunek Policji w Tarnogrodzie, ulica Świętego Jana Pawła II 9, 23 – 420 Tarnogród

Wejście do budynku posterunku znajduje się od strony ulicy Świętego Jana Pawła II . Do budynku (wejście główne) można dostać się po dwudziestu jeden stopniach. Budynek nie ma podjazdu dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. W budynku nie ma toalety przystosowanej do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Informujemy, że na teren Posterunku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Przy głównych drzwiach wejściowych znajduje się domofon umożliwiający bezpośrednie i całodobowe połączenie z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju.

 

Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca. Usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony euslugi.policja.pl

Powrót na górę strony