Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski w Komendzie Powiatowej Policji w Biłgoraju można składać:

 • listownie na adres:  Komenda Powiatowa Policji w Biłgoraju, ul. Polna 1, 23- 400 Biłgoraj;
 • za pośrednictwem ePUAP
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres skargi.kppbilgoraj@lu.policja.gov.pl

 

INFORMACJA W SPRAWIE PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW W SPRAWACH SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W BIŁGORAJU

 

W Komendzie Powiatowej Policji w Biłgoraju i terenowych jednostkach organizacyjnych interesanci w sprawach skarg, wniosków i petycji przyjmowani są:

 1. przez Komendanta Powiatowego Policji w Biłgoraju i jego I Zastępcę w poniedziałki w godzinach 14.00 - 17.00, telefon sekretariat 47 815 22 16;
 2. przez koordynatora skargowego oraz jego zastępcę w poniedziałki od godziny 9:00 do 17:00, w pozostałych dniach w godzinach służby:
 • podinspektor Agnieszka Żerebiec – telefon 47 815 22 17;
 • nadkomisarz Piotr Blacha – telefon 47 815 22 09

e-mail: skargi.kppbilgoraj@lu.policja.gov.pl

      3. przez osoby upoważnione w godzinach ich służby:

 • Naczelnik Wydziału Kryminalnego – telefon 47 815 22 70;
 • Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego – telefon 47 815 22 75, 47 815 23 00;
 • Naczelnik Wydziału Prewencji – telefon 47 815 22 67;
 • Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji - telefon 47 815 23 08;
 • Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego - telefon 47 815 22 60;

   4. przez Komendanta Komisariatu Policji w Józefowie – w godzinach jego służby, telefon 47 815 25 35.

   5. przez dyżurnych Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju – poza godzinami pracy urzędu - w siedzibie jednostki ulica Polna 1, 23 -400 Biłgoraj.

Niezbędne informacje dla skarżącego:

Artykuł 225 § kodeksu postępowania administracyjnego przewiduje ochronę prawną skarżącego/wnioskodawcy, cytat „Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych".

Ważne!

"Granice tej ochrony wyznacza zgodność z prawem działania osoby składającej skargę lub wniosek. W związku z tym ochronie nie podlega osoba, która poprzez wniesienie skargi lub wniosku narusza dobra chronione innych osób, dopuszczając się przestępstwa oszczerstwa, zniesławienia lub zniewagi albo też ujawnia prawnie chronione informacje".

Osoba wnosząca skargę do organów powołanych do ścigania lub orzekania w sprawach o przestępstwo, wykroczenie lub przewinienie dyscyplinarne powinna być świadoma, że kierowanie fałszywych oskarżeń wobec innej osoby - niekoniecznie policjanta - może skutkować odpowiedzialnością karną z artykułu 234 kodeksu karnego. 

Powrót na górę strony