Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski w Komendzie Powiatowej Policji w Biłgoraju można składać:

 • listownie na adres:  Komenda Powiatowa Policji w Biłgoraju, ul. Polna 1, 23- 400 Biłgoraj;
 • za pośrednictwem ePUAP
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres skargi.kppbilgoraj@lu.policja.gov.pl

 

 

INFORMACJA W SPRAWIE PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW

W SPRAWACH SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W BIŁGORAJU

 

W Komendzie Powiatowej Policji w Biłgoraju i w podległych jednostkach organizacyjnych interesanci w sprawach skarg, wniosków i petycji przyjmowani są:

 

 1. przez Komendanta Powiatowego Policji w Biłgoraju i jego I Zastępcę w poniedziałki, w godzinach 14.00 - 17.00;
 2. przez koordynatora skargowego oraz jego zastępcę w godzinach urzędowania 7.30 – 15.30 lub w godzinach służby:

 

 • podinspektor Agnieszka Żerebiec – telefon 47 815 22 17,
 • komisarz Dariusz Syty – telefon 47 815 23 00

e-mail: skargi.kppbilgoraj@lu.policja.gov.pl

      3. przez osoby upoważnione w godzinach ich służby:

 • Naczelnik Wydziału Kryminalnego – telefon 47 815 22 70
 • Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego – telefon 47 815 22 75,
 • Naczelnik Wydziału Prewencji – telefon 47 815-22-47 815 23 08,
 • Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego - telefon 47 815 22 60;

   4. przez Komendanta Komisariatu Policji w Józefowie – w godzinach jego służby;

   5. przez dyżurnych Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju – poza godzinami urzędowania;

 

Niezbędne informacje dla skarżącego:

Artykuł 225 § kodeksu postępowania administracyjnego przewiduje ochronę prawną skarżącego/wnioskodawcy, cytat „Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych.

Ważne

"Granice tej ochrony wyznacz zgodność z prawem działania osoby składającej skargę lub wniosek. W związku ztym ochronie nie podlega osoba, która poprzez wniesienie  skargi lub wnioski narusza dobra chronione innych osób, dopuszczając się przestępstwa oszczerstwa, zniesławienia lub zniewagi albo też ujawnia prawnie chronione informacje".

Osoba wnosząca skargę do organów powołanych do ścigania lub orzekania w sprawach o przestępstwo, wykroczenie lub przewinienie dyscyplinarne powinna być świadoma, że kierowanie fałszywych oskarżeń wobec innej osoby - niekoniecznie policjanta - może skutkować odpowiedzialnością karną z artykuł 234 kodeksu karnego. 

Powrót na górę strony